Main Page

From Wicol

Jump to: navigation, search

WICOL

Platforma pre jedno- a viacjazyčnú kolokačnú lexikografiu. Ide o riešenie teoretických a praktických problémov lingvistického a lexikografického opisu slovných spojení rôznych typov.

Projekty:

1. Nemecko-slovenský slovník slovných spojení

2. Slovník slovných spojení slovenčiny.

Podrobné informácie o projektoch možno nájsť v Zásady a Kollokationen

Autorom koncepcie a zodpovedným riešiteľom je prof. Peter Ďurčo, CSc., z katedry germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave [1]

Spoluriešiteľmi na projekte Nemecko-slovenského slovníka slovných spojení sú PaedDr. Monika Banášová, PhD., a PhDr. Astrid Hanzlíčková z rovnakého pracoviska.

Projekt Slovníka slovných spojení slovenčiny. Podstatné mená vznikol v spolupráci s oddelením Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Autorsky sa na spracovaní hesiel spolupodieľala Mgr. Daniela Majchráková, PhD., odborne spolupracovala PhDr. Mária Šimková.

Technickú podporu projektu a správu databázy poskytuje Bc. Matej Ďurčo [2] a RNDr. Radovan Garabík [3]

Konzultantkou Nemecko-slovenského slovníka slovných spojení je Dr. phil. Kathrin Steyer z Ústavu nemeckého jazyka v Mannheime [4].

Projekt bol podporený grantovou agentúrou VEGA v rámci úlohy 1/0006/2008, Obdobie riešenia: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2010


3. Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine. VEGA projekt 1/0947/11. Obdobie riešenia: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2013.

4. Verbálne kolokácie v nemčine a slovenčine. VEGA projekt 1/0751/14, obdobie riešenia: 1. 1 2014 - 31. 12. 2016.


WICOL

Plattform für ein- und mehrsprachige Kollokationslexikographie. Es handelt sich um die Lösung theoretischer und praktischer Probleme der linguistischen und lexikographischen Beschreibung von usuellen und festen Wortverbindungen unterschiedlicher Art.

Projekte:

1. Deutsch-slowakisches Wörterbuch der usuellen Wortverbindungen

2. Slowakisches Wörterbuch der usuellen Wortverbindungen

Nähere Informationen über die Projekte sind hier: Zásady und Kollokationen

Autor der gesamten Konzeption und Leiter der Projekte ist Prof. Peter Ďurčo, PhD. vom Lehrstuhl für Germanistik der Philosophischen Fakultät, Universität der Hlg. Cyril und Methodius in Trnava. [5]

Mitarbeiter am Deutsch-slowakischen Wörterbuch der usuellen Wortverbindungen waren PaedDr. Monika Banášová, PhD. und PhDr. Astrid Hanzlíčková vom genannten Lehrstuhl.

Das Projekt des Slowakischen Wörterbuchs der usuellen Wortverbindungen. Teil 1, Substantive entstand in Zusammenarbeit mit der Abteilung des Slowakischen Nationalkorpus des Ľudovít Štúr Instituts für Sprachwissenschaft der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava. Mitarbeiter an diesem Projekt waren Mgr. Daniela Majchráková und PhDr. Mária Šimková.

Technische Mitarbeiter am Projekt waren Bc. Matej Ďurčo [6] a RNDr. Radovan Garabík [7].

Konsultantin des Deutsch-slowakischen Wörterbuchs ist Dr. phil. Kathrin Steyer [8].

Das Projekt 1/0006/2008 wurde finanziell von der Slowakischen Forschungsagentur VEGA unterstützt. Laufzeit: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2010


3. Semantische und distributionelle Analyse der Adjektíve im Deutschen und Slowakischen. Projet wird unterstützt von der Slowakischen Forschungsagentur VEGA, Nr. 1/0947/11. Laufzeit: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2013.

4. Verbale Kollokationen im Deutschen und Slowakischen. VEGA Projekt 1/0751/14, LAufzeit: 1. 1 2014 - 31. 12. 2016.


Len registrovaní užívatelia s príslušnými právami majú prístup na všetky stránky. Pre anonymných záujemcov sú uvoľnené niektoré stránky na ukážku:

Slovenčina

Deutsch

Ein Kollokationswörterbuch entsteht hier.

Nur registrierte und freigegebene User haben Zugriff auf alle Seiten. Allerdings sind einige Beispielsseiten auch für anonyme User zum Lesen verfügbar:


Deutsch - Slowakisch

Getting started

Personal tools